PartiCura ziet een Cliëntenraad als een goed klankbord voor de wensen en ideeën van alle cliënten. Het is onmogelijk om met iedere cliënt persoonlijk in gesprek te gaan. De cliëntenraad vertegenwoordigt die cliënten.
 
Waar staat de Cliëntenraad voor?
Het doel van de Cliëntenraad is het behartigen van de belangen van cliënten. De Cliëntenraad brengt advies uit aan de directie van PartiCura over bijvoorbeeld de dienstverlening aan cliënten of wijzigingen in de doelstellingen van de organisatie. Zaken waar de Cliëntenraad bij betrokken is, zijn bijvoorbeeld de kwaliteit van de zorg aan cliënten of het toezien op correcte afhandeling van klachten. Ook heeft de Cliëntenraad de mogelijkheid ruggespraak te houden met de cliënten van PartiCura. Indien zich dit voordoet, wordt u daarover geïnformeerd. De ervaringen van de Cliëntenraad worden teruggekoppeld aan de directie.
 
Om bovenstaande te realiseren wil de Cliëntenraad steeds, in een vroeg stadium, meedenken over voor de cliënt belangrijke ontwikkelingen. Hiertoe heeft de Cliëntenraad regelmatig overleg met de directie van PartiCura. Daarnaast wordt zij door de directie op de hoogte gebracht van belangrijke ontwikkelingen of ontvangt zij informatie. De Cliëntenraad zal niet als klachtencommissie optreden. Daarvoor geldt binnen PartiCura een aparte klachtenprocedure. Wel wordt aan de Cliëntenraad gerapporteerd over klachten en de wijze waarop deze zijn behandeld.
 
Wettelijke verplichting
In de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) is vastgelegd dat PartiCura wettelijk verplicht is om een Cliëntenraad in te stellen en bij hen advies in te winnen over onderwerpen die direct invloed hebben op de zorg- en dienstverlening. De wetgever geeft de Cliëntenraden dus een aantal wettelijke instrumenten om de medezeggenschap daadwerkelijk vorm te kunnen geven. Denkt u bijvoorbeeld aan het kwaliteitsbeleid en het goed omgaan met klachten. Ook bespreekt de Cliëntenraad financiële en organisatorische zaken met de directie en wordt geadviseerd over de vaststelling van de begroting en de jaarrekening. De Cliëntenraad kan ook ongevraagd advies uitbrengen.
 
Contact met de Cliëntenraad?
Stichting PartiCura maakt deel uit van de zorgorganisatie Espria. De Cliëntenraad PartiCura behartigt de algemene belangen van cliënten van PartiCura. Wilt u meer informatie of heeft u een specifieke vraag of suggestie voor de Cliëntenraad? Neem dan contact op met de Cliëntenraad en stuur uw brief naar:

 

Cliëntenraad PartiCura
Postbus 191
1440 AD Purmerend
clientenraad@particura.nl