Wat zijn de kosten van de zorg?
Voor huishoudelijke hulp & begeleiding (Wmo) en verpleeghuiszorg & volledig pakket thuis (Wlz) wordt een eigen bijdrage bij u in rekening gebracht. Deze bijdrage wordt berekend door het CAK en is afhankelijk van uw inkomen en eigen vermogen. Bij wijkverpleging wordt er geen eigen bijdrage gevraagd, omdat dit door uw reguliere zorgverzekering wordt vergoed. Kijk voor meer informatie over eigen bijdragen op www.hetcak.nl

Terug naar boven

 

Is aan de zorgvraag een minimum aantal uren verbonden?
Ja, PartiCura levert in principe minimaal 3 uur aaneengesloten zorg. Indien u minder zorg wenst, leg deze vraag dan aan ons voor en wij zullen de mogelijkheden onderzoeken om u van dienst te kunnen zijn. Bij 3 uur zorg bieden wij u een totaalpakket aan op basis van uw zorgvraag. Dit kan bijvoorbeeld inhouden het leveren van huishoudelijke zorg plus hulp bij het aan- en uittrekken van elastische kousen.

Terug naar boven

 

Is er een wachtlijst?
PartiCura heeft geen wachtlijst.

Terug naar boven

 

Krijg ik steeds dezelfde medewerker?
Wij streven naar continuïteit van de medewerkers bij onze cliënten.

Terug naar boven

 

Kan de zorg gegeven worden op een vaste dag en op een vast tijdstip?
Ja, u ontvangt de zorg zoals met de zorgcoördinator is afgesproken.

Terug naar boven

 

Hoe zijn mijn belangen als cliënt gewaarborgd?
Om uw belangen als cliënt te waarborgen worden bij PartiCura de volgende faciliteiten in acht genomen:

• Klachtenprocedure
• Cliëntenraad
• Privacyreglement
• Leveringsvoorwaarden

Wilt u meer weten over de inhoud hiervan, kijkt u dan onder het kopje Service.

Terug naar boven

 

Hoe kan ik zorg aanvragen?
Zorg thuis wordt via verschillende regelingen gefinancierd.  Als u dit zelf wilt aanvragen kan dat op de volgende manier:

  • Huishoudelijke hulp en begeleiding: u gaat naar het Wmo-loket of sociaal wijkteam van uw gemeente
  • Wijkverpleging: wordt door uw zorgverzekeraar vergoed (in het kader van de Zorgverzekeringswet). U, uw huisarts of behandelaar, benadert PartiCura en de wijkverpleegkundige beoordeelt hoeveel zorg u nodig heeft en stelt een indicatie op. Voor meer informatie neemt u contact op met ons Cliënten Service Bureau.
  • Volledig Pakket Thuis of overbruggingszorg thuis: hier vraagt u een indicatie voor aan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). De zorg wordt betaald vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). 
  • Persoonsgebonden budget (pgb): alle bovengenoemde zorg kan ook betaald worden vanuit een persoonsgebonden budget. Om uw persoonlijke situatie te bespreken kunt u het beste contact opnemen met ons Cliënten Service Bureau.

Terug naar boven

 

Kan ik met de zorgcoördinator afspreken wanneer mijn zorgverlener komt?
In goed overleg tussen de cliënt en PartiCura wordt het moment van zorgverlening bepaald. PartiCura zal zich optimaal inspannen om de zorg op het door de cliënt gewenste tijdstip te laten plaatsvinden. Wanneer op doktersvoorschrift op bepaalde tijdstippen controles of handelingen moeten worden uitgevoerd dienen wij hiermee echter rekening te houden. U moet dan bijvoorbeeld denken aan het toedienen van insuline bij diabetespatiënten.

Terug naar boven